E TORRAMUS A BRUJARE

 

E torramus a brujare amada terra…

pares da-e Minosse cundennada!

Contra a tie sa sorte est airada

contende mortos parimus in gherra.

Custu orridu Orcu a battor caras

cheret de morte onz’annu unu tributtu,

ammantende pantasima de luttu

cun dolores chi sican coro e laras.

Mortes… nos pesan che-i su granittu

urulende in su chelu iscurigosu

da-e loasas abertas chenza gosu

lamentos in su marmaru an’iscrittu.

Che unu ritu barbaru paganu

si ripitit s’insanu sacrifitziu

pighendeche a s’altare ‘e su suplitziu

che martire su populu isolanu.

Umbras nieddas sa cunsorza ammantana

s’anima paschet mossos de tristura

ferida est in s’intragna sa natura,

mutos funestos sas istrias cantana.

Cando su sole nde artzat sos chizos

sun’mmudados veras e puzones,

sunu ancora fumende sos tittones,

sas mamas pianghende sun sos fizos.

E sas lagrimas su terrinu infundene,

turmentadu a sufrire est avetzu ,

mira dolore nou cun su etzu

si unini si ligana e cunfundene.

Sighimus a brujare terra amada,

torramus sempre a s’antigu peccadu,

su dolore a dolore enit summadu,

povera terra mia isventurada !

Fattemus de brujare finittia,

no s’idat pius orfanu penende

no s’idat pius mama pianghende

ne affliggida in corruttu un’attia.

29/7/83 Curraggia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *