Sardigna

Populu Sardu

Populu cand’est chi s’oju aberis,

ischidadilu su sonnu proffundu.

Vinti familias cumandan su mundu

umpare a una duzina ‘e banchieris;

E los azuant in sa perfida impresa

politicantes tramperis ladrones,

dirtruent populos e natziones,

accumulende immensa ogni ricchesa.

Si nde frigan de costitutziones,

catighende ogni etica morale,

su paraentu chi est tottu globale

no sun sacrifichende che anzones.

Sun de accordu sas istituziones

cun grande bancas e massonerias,

nos contant faula e corbellerias,

nos trattan che ischiavos tontorrones.

S’euro in Italia chi ant b’intradu

disrtuende s’italianidade,

su populu reduidu in povertade,

e solu du tedescu at balanzadu.

Su guvernu italianu a su momentu

pro su grave reatu cumbinadu,

da-e su populu cheret protzessadu

culpevole de altu traimentu.

Populu a su cumandu lea manu,

de custu sias cunvintu e persuasu

si no torras che primu unu ischiavu

ti dant sa paza e ti leant su ranu.

Custa s’occasione est propitzia

a che ogare sos canes medraios

dottos, artigianos, operajos,

faghide gherra a d’ogni ingiustizia.

2014

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *